REKVIZITAI:

Rūta Malevskytė

Tel.: 8 650 59 555

El. paštas: info@teisinekonsultacija.lt

 

Teisinių konsultacijų teikimo taisyklės

2016 m. rugpjūčio 19 d. redakcija

Teisinių konsultacijų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teisininko konsultavimo paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje www.teisinekonsultacija.lt (toliau – svetainė www.teisinekonsultacija.lt) 4 punkte aprašytais būdais ir pagal 5 punkte nurodytas konsultavimo sritis (toliau – Paslaugos), teikimo tvarką bei sąlygas.

1. Paslaugų teikėjas yra Rūta Malevskytė, individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 703830, registracijos adresas: Partizanų g. 27D-7, 49449 Kaunas, el. paštas r.malevskyte@gmail.com.

2. Paslaugomis pradedama naudotis susipažinus su Taisyklėmis bei svetainėje www.teisinekonsultacija.lt pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su svetainės www.teisinekonsultacija.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

3. Paslaugos pradedamos teikti iš anksto už jas apmokėjus tiesioginiu pavedimu, atliktu per Lietuvos elektroninės bankininkystės sistemas. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 14.00 val. Atsakymas Klientui pateikiamas per 1 arba per 5 darbo dienas, priklausomai nuo Kliento pasirinkto Paslaugos suteikimo termino.

4. Paslaugos teikimo būdai:
4.1 virtualioje erdvėje, t.y. raštu komunikuojant svetainėje www.teisinekonsultacija.lt esančia programa;
4.2 elektroniniu paštu, t.y. raštu iš el. pašto dėžutės r.malevskyte@gmail.com siunčiant konsultacinio turinio žinutę.

5. Paslaugas apimančios sritys: 5.1 teisininko konsultavimo paslaugos civilinės teisės, šeimos teisės, darbo teisės, įmonių bei komercinės teisės klausimais; 5.2 procesinių bei kitų dokumentų rengimas.

6. Paslaugos teikiamos fiziniams ir jurudiniams asmenims. Teikiamos teisnės paslaugos gali būti vienkartinės arba pastovios (sudarius pastovių teisinių paslaugų teikimo sutartį su Paslaugų teikėju).

7. Kliento paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Klientui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Paslaugų teikėjo konsultacijos turinys. Konsultacija teikiama pagal jos rašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip teisininko sprendimas konkrečioje situacijoje.

8. Paslaugų sąlygos:


  8.1 Paslaugos bei naudojimosi jomis tvarka, taip pat Paslaugų kainos bei apmokėjimo už jas būdai yra nurodyta svetainėje www.teisinekonsultacija.lt.


  8.2 Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugą svetainėje www.teisinekonsultacija.lt nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurią Paslaugą dydį bei mokėjimo tvarką.


  8.3 Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Paslaugomis ar Klientui negavus, ar laiku negavus Paslaugų dėl kitų priežasčių  nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Paslaugos teikėjas Kliento prašymu, įsipareigoja nemokamą Paslaugų teikimą Klientui ta apimtimi, kuria nebuvo suteiktos Paslaugos arba grąžina Klientui jo sumokėtą pinigų sumą.


  8.4 Paslaugų teikėjas turi teisę profilaktinių svetainėje www.teisinekonsultacija.lt vykdomų darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Klientui.


  8.5 Paslaugų teikėjas suteikia Klientui virtualią erdvę, kurioje Klientas turi galimybę gauti patarimą, konsultaciją prieš tai svetainėje www.teisinekonsultacija.lt Paslaugų teikėjui uždavęs klausimą, susijusį su 5 punkte  nurodytomis konsultavimo sritimis.

  
8.6 Visos intelektinės nuosavybės teisės į svetainę www.teisinekonsultacija.lt ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Paslaugų teikėjui, kuris teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis;

  
8.7 Naudodamasis svetaine www.teisinekonsultacija.lt ir/ar Paslaugomis ir  teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją, duomenis į svetainę www.teisinekonsultacija.lt Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Paslaugos teikėjui teises naudoti šią informaciją, duomenis.

9. Kliento įsipareigojimai.


  9.1 Klientas, siekdamas gauti kokybiškas Paslaugas, įsipareigoja:


    9.1.1 pateikti teisingą savo el. pašto adresą;


    9.1.2 nenaudoti svetainės www.teisinekonsultacija.lt ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;


    9.1.3 užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys:
– nėra klaidinanti ar neteisinga;
– nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
– neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms;


    9.1.4 saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;


    9.1.5 nedelsdamas el. paštu pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis svetainėje www.teisinekonsultacija.lt, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.


  9.2 Apmokėdamas už Paslaugą 3 punkte nurodytu būdu, Klientas patvirtina, kad jis/ji:


    9.2.1 yra veiksnus fizinis asmuo (ar juridinio asmens atstovas), turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus svetainėje www.teisinekonsultacija.lt;


    9.2.2 supranta ir  sutinka, kad tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;


    9.2.3 supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, Klientas įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Paslaugos teikėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;


    9.2.4 patvirtina, kad prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti su Paslaugos suteikimu susijusią informaciją siunčiant elektroniniu paštu;


    9.2.5 supranta ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.3 Klientas sutinka, kad Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti svetainės www.teisinekonsultacija.lt veiklą.

10. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos:


  10.1 Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis svetaine www.teisinekonsultacija.lt, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į svetainę www.teisinekonsultacija.lt, pakeitimu, Kliento prieigos panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti svetainėje www.teisinekonsultacija.lt, jei:


    10.1.1 Kliento klausimai ir/ar komentarai yra nesusiję su svetainėje www.teisinekonsultacija.lt aprašytomis Paslaugomis, nekultūringi, įžeidžiantys, skatina smurtą, neapykantą ar kitaip pažeidžia įstatymus;


    10.1.2 Klientas pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis svetaine www.teisinekonsultacija.lt;


    10.1.3 tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją svetainėje www.teisinekonsultacija.lt, įžeidinėja kitus asmenis, apgaudinėja kitus Klientus, nevykdo prisiimtų įsipareigojimų dėl Paslaugų pateikimo bei apmokėjimo ar kitaip netinkamai elgiasi.


  10.2 Paslaugų teikėjas turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus, teisę (bet ne pareigą) stebėti Kliento veiksmus svetainėje www.teisinekonsultacija.lt.

  
10.3 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti svetainę www.teisinekonsultacija.lt, kad ja visoms suinteresuotoms šalims būtų patogiau naudotis.

  
10.4 Paslaugos teikėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal svetainėje www.teisinekonsultacija.lt nurodytas kainas. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas pateikia Klientui sąskaitą.


  10.5 Paslaugos teikėjas turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus, o Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus.


  10.6 Paslaugų teikėjas, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, turi teisę saugoti teikiamos Paslaugos turinio informaciją bei garantuoti jos konfidencialumą ir apsaugą.


  10.7 Paslaugų teikėjas išlaiko visos asmeninės Kliento informacijos, kuri yra perduodama tiesiogiai www.teisinekonsultacija.lt, konfidencialumą. 

11. Teisės ir intelektinė nuosavybė:


  11.1 Svetainėje www.teisinekonsultacija.lt viešai publikuojami teisiniai straipsniai (autoriniai darbai) priklauso Paslaugų teikėjui arba autoriams, su kuriais Paslaugų teikėjas bendradarbiavo ir turi dalines autorines teises. Griežtai draudžiama šiuos autorinius darbus panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse arba platinti kokiu nors kitu pavidalu be Paslaugų teikėjo ir atitinkamo autoriaus-partnerio sutikimo.


  11.2 Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Paslaugomis, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

12. Baigiamosios nuostatos:


  12.1 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  
12.2 Visi tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.