KĄ REIKIA ŽINOTI SUDARANT BŪSTO NUOMOS SUTARTĮ

KĄ REIKIA ŽINOTI SUDARANT BŪSTO NUOMOS SUTARTĮ

Ką reikia žinoti sudarant būsto nuomos sutartį? Ar reikia nuomos sutartį tvirtinti pas notarą ar įregistruoti?

Saulius

 

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.576 str. nurodyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį.

Pažymėtina tai, kad nuomos sutartys tarp fizinių asmenų gali būti sudaromos žodžiu, išskyrus terminuotas gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kurioms privaloma rašytinė forma. Tačiau siekiant išvengti galinčių kilti nesutarimų, rekomenduotina nuomos sutartį sudaryti raštu. Rašytinė nuomos sutartis laikoma sudaryta, kai šalys ją pasirašo, o žodinė – nuo šalių susitarimo dėl sutarties sąlygų arba leidimo apsigyventi gyvenamojoje patalpoje dienos. CK nenumato reikalavimo tvirtinti nuomos sutartį pas notarą, todėl sudarant rašytinę gyvenamosios patalpos nuomos sutartį pakanka, kad abi sutarties šalys ją pasirašytų – tokia nuomos sutartis bus laikoma sudaryta ir galios. Taip pat rekomenduotina nuomos sutartį įregistruoti nekilnojamojo turto registre, kadangi gyvenamosios nuomos sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik įregistravus ją įstatymų nustatyta tvarka viešame registre (CK 6.579 str. 4 d.). Be to, nuomos sutarties įregistravimas nekilnojamojo turto registre svarbus nuomojamos gyvenamosios patalpos savininko pasikeitimo atveju, kadangi gyvenamosios patalpos nuosavybės teisei perėjus iš nuomotojo kitam asmeniui, nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui, jeigu gyvenamosios patalpos nuomos sutartis buvo įregistruota viešame registre įstatymų nustatyta tvarka (CK 6.585 str.).

Nuomos sutartyje reikėtų nurodyti nuomotojo bei nuomininko asmens duomenis, nuomos sutarties terminą, išnuomojamų patalpų adresą, kambarių skaičių, plotą, nuomos mokesčio dydį, mokėjimo tvarką bei terminus, atsiskaitymų už komunalinius mokesčius tvarką, patalpose esančią techninę įrangą ir baldus, taip pat naudojimosi bendro naudojimo patalpomis sąlygas, nuomos sutarties nutraukimo tvarką ir įspėjimo terminus. Rekomenduotina ir nuomos sutartyje ar išnuomojamų patalpų priėmimo – perdavimo akte nurodyti patalpų bei baldų būklę ir trūkumus – tuomet nuomos sutarties nutraukimo atveju nekils ginčų ar tokia patalpų ar baldų būklė buvo jau sudarant nuomos sutartį, ar ją pablogino nuomininkas. Svarbu pabrėžti ir tai, kad nuomotojas neturi teisės reikalauti mokėti nuomos mokestį iš anksto, išskyrus nuomos mokestį už pirmąjį nuomos mėnesį, be to, nuomos mokestis šalių sutarimu gali būti perskaičiuojamas ne dažniau kaip kartą per metus.

Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota. Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomininkas turi pirmenybės teisę sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį naujam terminui, jeigu jis tinkamai vykdė sutarties sąlygas. Sutartis pratęsiama tokiam pat terminui, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Pastebima, kad dažniausiai yra sudaromos terminuotos nuomos sutartys vienerių metų laikotarpiui. Tai greičiausiai įtakoja galimybė suėjus nuomos sutarties terminui pasirašant naują nuomos sutartį keisti nuomos kainą bei neterminuotos nuomos sutarties nutraukimo įspėjimo terminai, kadangi neterminuota nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta nuomininką raštu įspėjus prieš šešis mėnesius (tuo tarpu neterminuotą nuomos sutartį nutraukiant nuomininko iniciatyva, nuomotojas apie sutarties nutraukimą įspėjamas raštu prieš vieną mėnesį).

Na ir galiausiai – jei nuomos sutarties tekstą pateikė kita šalis, prieš ją pasirašant, būtina perskaityti ir susipažinti su nuomos sutarties sąlygomis. Taip pat patartina paprašyti kitos šalies pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o nuomininko – ir nekilnojamojo turto registro išrašą, patvirtinantį, kad asmuo tikrai yra išnuomojamos gyvenamosios patalpos savininkas. Pasirašomi du nuomos sutarties egzemplioriai – vienas iš jų lieka nuomotojui, o kitas – nuomininkui.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.