IŠLAIKYMO PILNAMEČIAM VAIKUI PRITEISIMAS

IŠLAIKYMO PILNAMEČIAM VAIKUI PRITEISIMAS

IŠLAIKYMO PILNAMEČIAM VAIKUI PRITEISIMAS

Sveiki, auginu 20-metę dukrą, kuri studijuoja universitete dieniniame skyriuje. Su dukters tėvu esame išsiskyrę, tad dukrą nuo jos pilnametystės išlaikau viena, dukters tėvas išlaikymo neteikia. Kadangi dukra studijuoja dieninėse studijose, todėl pati dirbti ir užsidirbti kol kas negali. Ar gali dukra kreiptis į teismą ir prašyti priteisti jai išlaikymą iš tėvo kol ji baigs studijas? Diana

Išlaikymas pilnamečiui vaikui gali būti priteisiamas dviem atvejais. Pirma, kai vaikas yra nedarbingas dėl neįgalumo, kuris nustatytas jam esant nepilnamečiui. Tokiu atveju išlaikymas priteisiamas tol, kol vaikas yra neįgalus. Tai reiškia, kad, jeigu vaikas neįgalus visą savo gyvenimą, jį išlaikyti ar prisidėti prie išlaikymo tėvui tenka visą likusį gyvenimą. Antra, kai vaikas, sulaukęs pilnametystės, toliau mokosi vidurinėje ar profesinėje mokykloje arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą. Šiuo atveju yra numatytos kelios sąlygos, kurioms esant pilnametis vaikas gali prisiteisti išlaikymą iš vieno ar abiejų tėvų. Taigi, tėvų pareiga išlaikyti savo pilnamečius vaikus nėra absoliuti.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.1921 str. 1 d. tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir nustatydamas išlaikymo dydį, atsižvelgia į vaiko ir jo tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes (CK 3.1921 str. 3 d.).

Taigi, pirmoji sąlyga tokia, kad pilnametis vaikas, reikalaujantis išlaikymo, turi mokytis vidurinėje ar profesinėje mokykloje arba studijuoti kolegijoje ar universitete (dieniniame skyriuje). Antra - tai turi būti pirmas aukštasis išsilavinimas. Tai reiškia, kad tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Trečia, vaikas turi būti ne vyresnis nei 24 metų. Dar viena keliama sąlyga – tai geri vaiko mokymosi rezultatai. Be to, kilus ginčui ir sprendžiant jį teisme, yra atsižvelgiama į kriterijus, apibūdinančius paramos pilnamečiui vaikui būtinumą bei tėvų galimybes ją teikti. Tai reiškia, kad teismas visada vertina vaiko bei jo tėvų turtinę padėtį. Taigi, yra vertinama paties pilnamečio vaiko turtinė padėtis (t. y. įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos - darbo užmokestis, pašalpos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.) bei visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (pabrėžtina, kad darbo sąlyga nėra taikoma moksleiviams). Taip pat nustatoma ir tėvo, iš kurio reikalaujama teikti išlaikymą pilnamečiui vaikui, šeiminė bei turtinė padėtis: vertinama, ar tėvas turi galimybių išlaikymui teikti, ar turi kitų išlaikytinių (pvz. mažamečių vaikų), ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvo ir jo šeimos narių turtinė padėtis, ar priteistą paramą įmanoma įvykdyti, ar pačiam tėvui nereikalinga parama, globa ir pan.

Teisme nagrinėjant bylą dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui priteisimo, yra būtina nustatyti ir pilnamečio vaiko poreikius – ar jam reikia mokėti už studijas, ar finansinė parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan.

Jeigu vaiko, sulaukusio pilnametystės, tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo (CK 3.1921 str. 2 d.). Kreipiantis į teismą reikėtų tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką – nurodyti prašomą priteisti išlaikymo sumą ir jo mokėjimo tvarką, nurodyti datą, nuo kurios prašoma priteisti išlaikymą, taip pat prie ieškinio pridedamais dokumentais pagrįsti išlaikymo pilnamečiui vaikui būtinumą ir tėvo galimybes prisidėti prie išlaikymo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.).

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. vasario mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".