BAŽNYTINĖS SANTUOKOS ANULIAVIMAS. AR TAI ĮMANOMA?

BAŽNYTINĖS SANTUOKOS ANULIAVIMAS. AR TAI ĮMANOMA?

BAŽNYTINĖS SANTUOKOS ANULIAVIMAS. AR TAI ĮMANOMA?

Vis daugiau porų žengia prie altoriaus norėdami gauti bažnytinės santuokos palaiminimą. Tačiau pastaruoju metu smarkiai padaugėjo ir prašymų tokią santuoką pripažinti negaliojančia.

Galiojančiai sudarytos santuokos Bažnyčioje niekas negali panaikinti. Tai yra  neatšaukiamas aktas, kadangi Bažnyčia nepripažįsta skyrybų. Tačiau galima bažnytinę santuoką pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Žinoma, jei tam yra svarių priežasčių. Ar tokių priežasčių yra, sprendžia bažnytinis tribunolas.

Bažnytinė santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, kai žmogus, tuokdamasis bažnyčioje, nuslepia, jog yra nepilnametis (ir nėra gautas vyskupo leidimas), nesuvokia bažnytinės santuokos tikslų (sukurti šeimą, susilaukti vaikų), nėra nutraukęs ankstesnės santuokos, kai bažnytinė santuoka buvo sudaryta tarp krikštyto ir nekrikštyto asmens (arba dviejų nekrikštytų asmenų), taip pat kai bažnytinė santuoka buvo sudaryta tarp skirtingų religijų asmenų ir negautas vyskupo leidimas. Bažnytinė santuoka taip pat gali būti pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento, jei jaunavedžiai nuslėpė įvairius įžadus (pvz., skaistybės įžadus), pagoniškas apeigas, palaiminimus ar papildomas sutartis. Gali būti pripažinta negaliojančia ir per prievartą (pvz., artimųjų nurodymu, pačiam to nenorint) sudaryta bažnytinė santuoka. Gali būti ir daugiau bažnytinės santuokos negaliojimo pagrindų: absoliuti impotencija, moteris santuokai buvo pagrobta, padarytas nusikaltimas (kai viena šalis nužudo kitos šalies sutuoktinį, norėdama ateityje susituokti su našle (-iu)), sutuoktiniai yra artimi giminaičiai (negalioja bažnytinės santuokos iki ketvirto giminystės ryšio, antros eilės pusbroliai ir pusseserės jau gali tuoktis su vyskupo leidimu), santuoka sudaryta su įvaikintu asmeniu. Kai kurios šių kliūčių gali būti panaikintos vyskupo dispensa (t.y. atleidimu), kai kurios yra absoliučios.  

Neretai priesaikos žodžiai bažnyčioje tariami nesuvokiant tikrosios jų prasmės, ypač jeigu prieš tai jaunavedžiai pasirašė vedybų sutartį, nes laikoma, kad, pasirašę vedybų sutartį ir sutarę kaip skyrybų atveju bus dalinamas santuokoje užgyventas turtas, jaunavedžiai prie altoriaus žengia prognozuodami skyrybas. Taip paneigiamas santuokos sakramentas ir santuoka yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento. Jaunavedžiai, tuokdamiesi bažnyčioje, pasižada vienas kitam mylėti be jokių išlygų. Tad nei prieš santuoką, nei po santuokos sudarymo tarp sutuoktinių negali būti jokių susitarimų ar sąlygų, susijusių su ateitimi. Sudaryta vedybų sutartis panaikina bažnytinę santuoką. Tokią santuoką Bažnyčios tribunolas gali paskelbti negaliojančia.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nevaisingumas santuokos nesuardo. O štai sutuoktinio neištimybė gali būti pakankamu pagrindu pripažinti bažnytinę santuoką negaliojančia, jei žmogus suvokė ką daro. Tačiau jei žmogus dėl to gailisi, pripažįsta savo klaidą, nueina išpažinties, tai Bažnyčia laiko, kad santuoką galima pataisyti. Apskritai, Bažnyčia deda didžiules pastangas, kad santuoka būtų išsaugota. Sutuoktinius konsultuoja šeimos krizių centrai prie vyskupijų, organizuojamos šeimų mokyklėlės, jaunavedžių savaitgaliai. Siūloma žmonėms kalbėtis, neskubėti, o kartais ir pagyventi atskirai, išliekant santuokoje.

Bažnytinė santuoka laikoma negaliojančia tik tada, kai tai pripažįsta bažnytinis tribunolas. Jeigu Bažnyčios tribunolas nepaskelbė santuokos negaliojančia, tuoktis Bažnyčioje antrą kartą negalima. Tokiu atveju kunigas net negali palaiminti tokios sąjungos ar žiedų. Bažnyčios tribunolas nagrinėja, ar santuoka jos sudarymo dieną buvo galiojanti ar negaliojanti. Jeigu bažnytinis teismas nepripažįsta bažnytinės santuokos negaliojančia, tačiau sutuoktiniai įteisina civilines skyrybas, jie gyvena nuodėmėje – į pamaldas gali eiti, tačiau negali eiti išpažinties ir priimti komunijos.

Bažnytinė santuoka galioja iki vieno sutuoktinių mirties. Kai bažnytinė santuoka pripažįstama negaliojančia, po jos sudaryta naujoji bažnytinė santuoka laikoma pirmąja. Bažnytinė santuoka gali būti paskelbta negaliojančia net jei kitas sutuoktinis tam prieštarauja. Bažnytinis tribunolas visuomet apklausia abu sutuoktinius, tačiau net jeigu vienas iš sutuoktinių ir nedalyvauja procese bei nepateikia savo argumentų, byla yra išnagrinėjama ir be jo, o apie santuokos negaliojimą ar galiojimą jam pranešama raštu. Proceso trukmė priklauso nuo bylos sudėtingumo, nes kalbama ne apie turto dalybas, o apie moralinius dalykus – byla gali būti išnagrinėta per mėnesį, o gali užtrukti ir metus.

Jeigu bažnytinis teismas nustato, kad santuokos sudarymo dieną nebuvo priežasčių laikyti ją negaliojančia, oficialiai raštu abiem sutuoktiniams paskelbia, kad jų santuoka lieka galioti. Tuomet galima kreiptis į apeliacinį tribunolą. I bei II instancijos procesai vyksta Lietuvoje, o III instancija – Vatikane.

Norint pripažinti bažnytinę santuoką negaliojančia vienas ar abu sutuoktiniai turi kreiptis į savo parapiją, kuri padeda parengti dokumentus, arba į vyskupijos kuriją (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Telšiuose, Panevėžyje, Vilkaviškyje, Kaišiadoryse) su ieškiniu, kuriame turi būti nurodoma ginčijamos santuokos negaliojimo pagrindai, taip pat nurodytos faktinės aplinkybės bei įrodymai, kuriais ieškovas (-ai) grindžia savo reikalavimus (pvz., liudininkų parodymai, dokumentai, ekspertų išvados ir pan.). Trijų teisėjų kolegija skelbia santuoką negaliojančia tik esant vidiniam moraliniam tikrumui, t. y. kai nelieka jokios protingos abejonės tiek dėl teisinės, tiek dėl faktinės klaidos. Gali būti ir taip, kad teismas, pagrįstai matydamas egzistuojančias ir besitęsiančias aplinkybes, nulėmusias santuokos negaliojimą, nuspręs neleisti sudaryti naujos bažnytinės santuokos prieš tai negavus vietos ordinaro ar Bažnytinio teismo, priėmusio sprendimą dėl santuokos negaliojimo, pritarimo. 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2016 m. spalio mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".